Skip to Content נגישות האתר

דוחות כספיים

דוחות כספיים

דוחות שנתיים:

אפריל 2015
דוח שנתי 2014-20 F


10 אפריל 2014
דו"ח שנתי 20-F 2013


30 אפריל 2013
דו"ח שנתי 20-F 2012

 

דיווחים רבעוניים:

27 פברואר 2018

תוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2017 – אנגלית
דוחות כספיים 31 לדצמבר, 2017


15 נובמבר 2017

תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2017 – אנגלית
דוחות כספיים 30 לספטמבר, 2017


30 יוני 2017

תוצאות הרבעון השני לשנת 2017 – אנגלית
דוחות כספיים 30 ליוני, 2017


28 מאי 2017

תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2017 – אנגלית
דוחות כספיים 31 למרץ 2017


27 פברואר, 2017
תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2016 – אנגלית
דוחות כספיים 31 לדצמבר, 2016


15 נובמבר 2016

תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2016 – אנגלית


11 אוגוסט 2016

תוצאות הרבעון השני של שנת 2016 – אנגלית


23 מאי 2016

תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2016 – עברית

תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2016 – אנגלית


 

24 פברואר 2016
תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2015 – עברית
תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2015 – אנגלית
דוחות כספיים לדצמבר 31, 2015


18 נובמבר 2015
תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2015 – עברית
תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2015 – אנגלית
דוחות כספיים לספטמבר 30, 2015


30 יוני 2015
תוצאות הרבעון השני של שנת 2015 – עברית
תוצאות הרבעון השני של שנת 2015 – אנגלית
דוחות כספיים ליוני 30, 2015


31 מרץ 2015

תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2015 – עברית
תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2015 – אנגלית
דוחות כספיים למרץ 31, 2015


31 דצמבר 2014
תוצאות לרבעון הרביעי ושנת 2014 מלאים – עברית
תוצאות לרבעון הרביעי ושנת 2014 מלאים – אנגלית
דוחות כספיים לדצמבר 31, 2014


ספטמבר 30, 2014
תוצאות לרבעון השלישי 2014 – אנגלית
תוצאות לרבעון השלישי 2014 – עברית
דוחות כספיים לספטמבר 30, 2014


אוגוסט 11, 2014
תוצאות לרבעון השני 2014


15 מאי 2014
תוצאות לרבעון הראשון 2014 – קובץ לא תקין
הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים למרס 31, 2014 – קובץ לא תקין


19 פבואר 2014
תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2015
דוחות כספיים לדצמבר 31, 2013


נובמבר 13, 2013
תוצאות לרבעון השלישי 2013
דוחות כספיים לספטמבר 30, 2013


אוגוסט 5, 2013
תוצאות לרבעון השני 2013 – עברית
תוצאות לרבעון השני 2013 – אנגלית
דוחות הכספיים ליוני 30, 2013


13 מאי 2013
תוצאות לרבעון הראשון 2013 – עברית
תוצאות לרבעון הראשון 2013 – אנגלית
דוחות כספיים למרס 31, 2013 – קובץ לא תקין


24 פבואר 2013
תוצאות עבור השנה רובע ומלא הרביעי 2012
דוחות כספיים לדצמבר 31, 2012