Skip to Content נגישות האתר

הודעות לעיתונות

הודעות לעיתונות

21 בדצמבר 2017
הודעה על תוצאות אסיפה כללית לבחירת דירקטור חיצוני


16 בנובמבר 2017
הודעה על אסיפה כללית


2 אוקטובר 2017
הודעה על זימון אסיפה שנתית


31 מרץ, 2017
תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2017 – אנגלית
דוחות כספיים 31 למרץ 2017


31 דצמבר, 2016
תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2016 – אנגלית
דוחות כספיים לדצמבר 31, 2016


ספטמבר 30, 2016
תוצאות לרבעון השלישי 2016 – אנגלית
דוחות כספיים ביניים מאוחדים ספטמבר 30, 2016


יוני 30, 2016
תוצאות לרבעון השני 2016 – אנגלית
דוחות כספיים ביניים מאוחדים יוני 30, 2016


דצמבר 31, 2015
תוצאות לרבעון הראשון 2016 – עברית
תוצאות לרבעון הראשון 2016 – אנגלית
דוחות כספיים ביניים מאוחדים מרץ 31, 2016


דצמבר 31, 2015
תוצאות לרבעון הרביעי 2015 – עברית
תוצאות לרבעון הרביעי 2015 – אנגלית
דוחות כספיים ביניים מאוחדים דצמבר 31, 2015


ספטמבר 30, 2015
תוצאות לרבעון השלישי 2015 – עברית
תוצאות לרבעון השלישי 2015 – אנגלית
דוחות כספיים ביניים מאוחדים לספטמבר 30, 2015


יוני 30, 2015
תוצאות לרבעון השני 2015 – עברית
תוצאות לרבעון השני 2015 – אנגלית
דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליוני 30, 2015


מרץ 31, 2014

תוצאות לרבעון הראשון 2015 – אנגלית
תוצאות לרבעון הראשון 2015 – עברית
דוחות כספיים ביניים מאוחדים למרץ 31, 2015


דצמבר 31, 2014

דו"ח שנתי מלא 2014
קבצי XBRL לשנת 2014
דו"ח כספי שנת 2014 – 20F
תוצאות שנת 2014 ורבעון רביעי 2014
דוחות כספיים ביניים מאוחדים לדצמבר 31, 2014


נובמבר 18, 2014
תוצאות לרבעון השלישי 2014
דוחות כספיים ביניים מאוחדים לספטמבר 30, 2014


15 מאי 2014
תוצאות לרבעון הראשון 2014
דוחות כספיים ביניים מאוחדים למרס 31, 2014


10 אפריל 2014
דוח שנתי 20-F 2013


19 פבואר 2014
תוצאות לרבעון הרביעי 2013
דוחות כספיים מאוחדים לדצמבר 31, 2013


נובמבר 13, 2013
תוצאות לרבעון השלישי 2013
דוחות כספיים לספטמבר 30, 2013


5 אוגוסט 2013
תוצאות לרבעון השני 2013
דוחות כספיים ליוני 30, 2013


13 מאי 2013
תוצאות לרבעון הראשון 2013
דוחות כספיים למרס 31, 2013 – קובץ לא תקין


30/4/2013
דוח שנתי 20-F 2,012


24 פבואר 2013
תוצאות עבור השנה רובע ומלא הרביעי 2,012
דוחות כספיים לדצמבר 31, 2012